วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางบอน ได้มีการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย