กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2566