ครูชัยณรงค์ ขำบัณฑิต (หัวหน้าศูนย์แนะแนวและการให้คำปรึกษา โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา) และครูเปมิกา ภาคแก้ว (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 – 27 ส.ค.65