นักวิจัยมอบของให้กับทางโรงเรียน เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือกับการดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยจนสำเร็จลุล่วง

ชื่อโครงการวิจัย “ผลการใช้โปรแกรมสอนอ่านทางตรงส่งเสริมความพยายามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาด้านการอ่าน”

นายชัยณรงค์ ขำบัณฑิต นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย