ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1