ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช (ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา) ได้รับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ประธานในพิธี ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครบรอบ 65 ปี)