ผู้อำนวยการมาลัยพร นนท์แก้ว และนายชัยณรงค์ ขำบัณฑิต หัวหน้าศูนย์บริการแนะแนวและการปรึษาเชิงจิตวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤติและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 และกรมการสารวัตรทหารบก ในวันที่ 19 – 22 เมษายน พ.ศ.2566 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก