ผู้อำนวยการ มาลัยพร นนท์แก้ว และครูมณีนุช แจ่มกระจ่าง ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนาณ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร