รับฟังบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จากผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Water and Waste water Treatment and Air Pollution control และทีมวิจัย ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยและต่างประเทศ การดูแลและแก้ไข รวมถึงการอยู่กับฝุ่น PM2.5 อย่างรู้เท่าทัน แก่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ (คุณแม่น้องมาริ เตรียมอนุบาล ห้อง 2) ที่ได้ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้กับทางโรงเรียน

โดย ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และทีมวิจัย ได้ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 บริเวณลานอเนกประสงค์ ในเวลาประมาณ 9.00 น. และ 11.00 น. พบค่า AQI ประมาณ 50-70 (คุณภาพอากาศปานกลาง)  ในห้องเรียนที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ประมาณ 26 (คุณภาพอากาศดี) และในห้องเรียนที่เปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (Electrostatic HEPA Filter) วัดค่าได้ประมาณ 0 – 16 (คุณภาพอากาศดีมาก) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการรับมือและดูแลนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพยายามให้นักเรียนอยู่ในระบบปิดที่มีคุณภาพมากขึ้นมาตลอดตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤติฝุ่นนั้นนับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีและมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และทีมวิจัย จะได้เข้ามาติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 จำนวน 1 เครื่องไว้ที่โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวโน้มของสภาพอากาศ เพื่อนำมาจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ของทุกปีที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่แผ่จากจีนมาปกคลุม ทำให้อากาศเคลื่อนที่ได้น้อย จึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่นมีค่าเกินมาตรฐานเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน และรับรู้ได้ชัดเจน เกิดเป็นมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต

หลังจากติดตั้งเครื่องตรวจวัดแล้ว ทางโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไปอีกครั้ง

อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0114 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0108 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0101อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0096 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0088 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0086อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0078 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0054 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0041 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0026 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0031อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0003DSC_0588 DSC_0801