วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00น. โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ได้มีการจัดประชุมทีมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563