1 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับนักเรียน โดยโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนกนาถ หวังมหาพร (พี่เอม / หลานอาจารย์คิ้ม) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และนายวรปฏิพล เจตจำนงนุช (พี่แอลฟ่า / ลูกชายอาจารย์คิ้ม) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม และทำคะแนนสอบเข้าได้ถึงคณะแพทยศาสตร์)