วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัล

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับดีมาก”

การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

ตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานเขตบางบอน

19 (547)167012