วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช รับมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับดีมาก”

การประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กคุณภาพ

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน

ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ปีงบประมาณ 2562

ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ

1.สำนักงานเขตบางบอน

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาศุข บางบอน

3.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0011 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0005 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0009 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0012img385