นักวิจัยมอบของให้กับทางโรงเรียน เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือกับการดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยจนสำเร็จลุล่วง

ชื่อโครงการวิจัย “ผลการใช้โปรแกรมสอนอ่านทางตรงส่งเสริมความพยายามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาด้านการอ่าน”

นายชัยณรงค์ ขำบัณฑิต นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช มอบหมายให้นางเจริญทรัพย์ อริยะสินสมบูรณ์(พี่สาว) และนายณัช หวังมหาพร(พี่เขย) พาคุณแม่ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี ในโอกาสที่โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 จำนวน22ทุน และมีผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิมมานรดีร่วมมอบทุนการศึกษาด้วยอีกจำนวน2ทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563