All posts by Mod

ท่านนายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมามอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี2564 ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้กับวงการศึกษา สังคมและประเทศชาติ ให้แก่ ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

พร้อมด้วยเลขาธิการและกรรมการสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ มาร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ที่โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ได้ทำพิธีกตัญญุตาให้แด่ท่านอาจารย์อาวุโสที่มีพระคุณ ดังนี้
1.อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง
2.รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
3.รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และ ประเทศชาติ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดนิมมานรดี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา (คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 89.64 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และระดับประเทศ)