Category Archives: กิจกรรม

Triamsatitsuksa School { 20 – 24 January 2020 }

ทัศนศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล

SEA Life Bangkok Ocean World

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24)

ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 1

“พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)”

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 2 (18) 2 (19) 2 (20) 2 (22) 2 (21) 2 (23) 2 (24)

ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 2

“พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)”

3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (7) 3 (8) 3 (9) 3 (10) 3 (11) 3 (12) 3 (13) 3 (14) 3 (15) 3 (16) 3 (17) 3 (18) 3 (19) 3 (20) 3 (21) 3 (22) 3 (23) 3 (24) 3 (25) 3 (26) 3 (27) 3 (28)

ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 3

วิถีชีวิตชาวนาไทย บ้านนาครูธานี

4 (1)4 (42) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 4 (7) 4 (8) 4 (9) 4 (10) 4 (11) 4 (12) 4 (13) 4 (14) 4 (15) 4 (16) 4 (17) 4 (18) 4 (19) 4 (20) 4 (21) 4 (22) 4 (23) 4 (24) 4 (25) 4 (26) 4 (27) 4 (28) 4 (29) 4 (30) 4 (31) 4 (32) 4 (33) 4 (34) 4 (35) 4 (36) 4 (37) 4 (38) 4 (39) 4 (40) 4 (41)

โครงการพ่อแม่ช่วยสอน

“เส้นบะหมี่สมุนไพร”

5 (10) 5 (11) 5 (1) 5 (2) 5 (3) 5 (4) 5 (5) 5 (6) 5 (7) 5 (8) 5 (9) 5 (12) 5 (13) 5 (14) 5 (15)

Triamsatitsuksa School { 13 – 17 January 2020 }

1812563 BE_200118_0004 1812563 BE_200118_0032 1812563 BE_200118_0030 1812563 BE_200118_0022 1812563 BE_200118_0016 1812563 BE_200118_0008 DSC_0660 DSC_0659 DSC_0655 DSC_0648 DSC_0641 DSC_0628 DSC_0623 DSC_0622 DSC_0606 DSC_0602 DSC_0598 DSC_0590 DSC_0584 DSC_0561 DSC_0557

ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

“พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ”

DSC_0012 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0042 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0082 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0130 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0141 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0162 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0172

ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

“บ้านไม้ชายเลน”

DSC_0197 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0230 DSC_0243 DSC_0248 DSC_0253 DSC_0255 DSC_0278 DSC_0286 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0301 DSC_0304 DSC_0310 DSC_0317 DSC_0327 DSC_0332 DSC_0337 DSC_0351 DSC_0356 DSC_0365 DSC_0374 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0395 DSC_0406 DSC_0417 DSC_0418 DSC_0422 DSC_0449 DSC_0459 DSC_0472 DSC_0475 DSC_0480 DSC_0515