Category Archives: กิจกรรม

Triamsatitsuksa School { 16 – 20 September 2019}

โครงการพ่อแม่ช่วยสอน

“ฝึกทำ Mind Mapping กันเถอะ”

DSC_0032 DSC_0037 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0075 DSC_0095 DSC_0107 DSC_0113 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0128 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0158DSC_0164

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา2562

พิธีมอบเกียรติบัตร “ดาวเด็กดี”

ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

DSC_0340 DSC_0344 DSC_0346 DSC_0351 DSC_0354 DSC_0358 DSC_0361 DSC_0364 DSC_0366

 

พิธีมอบเกียรติบัตร

“ไหว้งามตามแบบเตรียมสาธิต”

ประจำปีการศึกษา 2562

DSC_0374 DSC_0377 DSC_0380 DSC_0383 DSC_0385 DSC_0391 DSC_0393 DSC_0396 DSC_0401 DSC_0404 DSC_0407 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0418 DSC_0423 DSC_0427 DSC_0431 DSC_0434 DSC_0440 DSC_0443 DSC_0444

พิธีประดับเข็มเกียรติยศ “นักเรียนดีเด่น”

ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0454 DSC_0457 DSC_0464 DSC_0467 DSC_0471

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

DSC_0475 DSC_0486 DSC_0489 DSC_0507 DSC_0528 DSC_0544 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0554 DSC_0563 DSC_0565 DSC_0567 DSC_0576

 

Triamsatitsuksa School { 9 – 13 September 2019}

ขอแสดงความยินดี

กับ

เด็กหญิงณศีล โลหะพิบูลย์

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ภภาโรหิตรัศมี

เด็กชายธนเดช ลาภธุวะศิริ

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

DSC_0051DSC_0035 DSC_0042 DSC_0047 DSC_0001 DSC_0007 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0023DSC_0091 DSC_0096 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0140 DSC_0131 DSC_0147 DSC_0128 DSC_0123DSC_0418 DSC_0413 DSC_0410 DSC_0407 DSC_0399 DSC_0392 DSC_0219 DSC_0206 DSC_0196 DSC_0192 DSC_0189 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0166DSC_0334 DSC_0345 DSC_0351 DSC_0354 DSC_0363 DSC_0369 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0388 DSC_0427 DSC_0439

Triamsatitsuksa School { 26 – 30 August 2019}

20 (4) 20 (8) 20 (14) 20 (22) 20 (26) 20 (27) 20 (42) 20 (44) 20 (46) 20 (62)20 (232) 20 (236) 20 (249) 20 (251) 20 (275) 20 (279) 20 (263) 20 (307) 20 (316) 20 (268) 20 (271) 20 (280) 20 (284) 20 (298) 20 (302) 20 (323) 20 (344) 20 (357) 20 (366) 20 (464) 20 (470)

พิธีมอบเกียรติบัตร

การประกวดคัดลายมือและการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒

20 (176) 20 (178) 20 (181) 20 (186) 20 (191) 20 (194) 20 (197) 20 (199) 20 (203) 20 (208) 20 (213) 20 (215) 20 (217) 20 (222) 20 (227)