Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

ประจำปีการศึกษา 2561

312298

312301

312302

312303

312305

312307

312309

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิต คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2560

238918

238919

238920

238921

238922

238923

238925

243524