Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

TSS Summer Course 2016

TSS Summer Course 2016

Summer Course ( B )

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานทางวิชาการล่วงหน้า พร้อมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้

โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ( EF )

( Executive Functions :EF เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอน

โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่หลากหลาย EF เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โดยในช่วงอายุของเด็กปฐมวัย

จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่สำคัญที่สุดของทักษะนี้ )

 “คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้คนเป็น มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ

จนลุล่วง และมีความสุข”

คอร์สกระตุ้นพัฒนาการ ( B/1 )

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา

( สำหรับเตรียมอนุบาล )

Conversation Art & Acting Course ( B/2 )

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

และฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมจากเสียงเพลง ( สำหรับอนุบาล 1 – อนุบาล 3 )

Academic Course ( A/1 , A/2 , A/3 )

กิจกรรมทบทวนปรับพื้นฐานความรู้ และเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ

ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Academic Booster ( C )

กิจกรรมกระตุ้น พัฒนา ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว

ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส และฝึกการออกเสียงภาษาที่ชัดเจน

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ

โทร : 0-2416-6587, 0-2416-6588, 09-8558-8955

21

ประชาสัมพันธ์ TSS October Course 2016

TSS October Course 2016

Academic Course 

กิจกรรมทบทวนปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ

ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

October Camp

กิจกรรมพัฒนาความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการบูรณาการและกลุ่มสัมพันธ์

การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและบทบาทสมมุติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง

ให้กับเด็กๆ โดยยึดหลักตาม 6QS ( IQ EQ AQ MQ HQ และ SQ )

คอร์สกระตุ้นพัฒนาการ

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา

(สำหรับเตรียมอนุบาล)

Language For Fun Course  

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ

ในเรื่องราวที่น่าสนใจกับครูชาวต่างชาติ

(สำหรับอนุบาล 1 – 3)

Academic Booster    

กิจกรรมกระตุ้น พัฒนา ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว

ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส และฝึกการออกเสียงภาษาที่ชัดเจน

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ

โทร : 0-2416-6587, 0-2416-6588, 09-8558-8955

“โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน”

สำนักงานเขตบางบอน

ขอมอบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ

เพื่อแสดงว่า

โรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

ได้รับรางวัล “ระดับดี”

การประกวดการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

P1010252

P1010251

4046

4047

เปิดรับสมัครแล้วจ้า! TSS October Camp 2016

TSS October Camp 2016

เรียนรู้และทำความรู้จักกับอาชีพในฝันของเด็กๆ

ภายใต้ตอน “Fantastic Jobs”

ผ่านกิจกรรม

“Exploring jobs”

“Creating works”

“Kid on the show”

ระยะเวลา 10-21 ตุลาคม 2559 วันจันทร์ – วันศุกร์

1

 

2

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ

โทร : 0-2416-6587, 0-2416-6588,

09-8558-8955

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

โรงเรียนวัดนิมมานรดี

สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

แด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช 

ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษากับสถานศึกษา

14

11

12

13

 

 

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบเงินสนับสนุน

เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี

ในวันไหว้ครูตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

และได้ไปกราบคุณครูที่เคยให้ความรู้และดูแล

สมัยเมื่อตอนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

2

7

6

5

4

3

9

8

15

16

17

18

19

 

และได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

นด้านการศึกษา โดยเป็นวิทยากรบรรยาย

ในโอกาสต่างๆ

และเป็นกรรมการสถานศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง

TSS Acadamic Booster !!

โรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

ได้รับรู้และเข้าใจถึงความจำเป็นของผู้ปกครองที่อาจไม่สะดวก

ในเรื่องเวลาที่จะมารับน้องๆ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น

เพื่อเป็นการกระตุ้นดูแลและพัฒนาเด็กๆ

ที่ใช้เวลารอให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Untitled

I can tell.

ฝึกการเรียนรู้และสามารถ

ถ่ายทอดเรื่องราวออกมา

เป็นคำพูดที่ถูกต้อง

และสมบูรณ์

I can do.

ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส

ในรูปแบบต่างๆผ่านผลงาน

ทางศิลปะและการประดิษฐ์

I can sing.

ฝึกการออกเสียงภาษา

ผ่านบทเพลงไพเราะแสนสนุก