พัฒนาทักษะทางภาษาโดยมุ่งเน้นการ
“สื่อสาร  ส่งเสริม  และสร้างสรรค์”
โดยครูเจ้าของภาษา

C-Communicative method

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาเสมือนเด็กๆ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (mother tongue)ในการสื่อสาร นอกจากนี้เด็กๆ จะเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

C-Creative method

เด็กๆ จะใช้ภาษาผ่านสื่อการสอนที่สนุกสนาน พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

T-Topic based instruction

เป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เด็กๆ โดยผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ