วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดนิมมานรดี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา (คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 89.64 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และระดับประเทศ)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล
จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน