1 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับนักเรียน โดยโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนกนาถ หวังมหาพร (พี่เอม / หลานอาจารย์คิ้ม) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และนายวรปฏิพล เจตจำนงนุช (พี่แอลฟ่า / ลูกชายอาจารย์คิ้ม) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม และทำคะแนนสอบเข้าได้ถึงคณะแพทยศาสตร์)

Triamsatitsuksa School [ 14 – 18 September 2020 ]

โครงการอาหารดีมีประโยชน์
ตอน “ไข่ ไข่ ไข่”

กิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก

กิจกรรม
“วันเยาวชนแห่งชาติ”
ปีการศึกษา 2563

รางวัล”ดาวเด็กดี”
ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รางวัล
“ไหว้งามตามแบบเตรียมสาธิต”

รางวัล “ผลการเรียนดี”
ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัล “เยาวชนตัวอย่าง”
ประจำปีการศึกษา 2563

Certificate of Excellence
จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปี 2019
สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ 50% ขึ้นไป

กิจกรรมจิตอาสา วันเยาวชนแห่งชาติ

นักวิจัยมอบของให้กับทางโรงเรียน เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือกับการดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยจนสำเร็จลุล่วง

ชื่อโครงการวิจัย “ผลการใช้โปรแกรมสอนอ่านทางตรงส่งเสริมความพยายามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาด้านการอ่าน”

นายชัยณรงค์ ขำบัณฑิต นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช มอบหมายให้นางเจริญทรัพย์ อริยะสินสมบูรณ์(พี่สาว) และนายณัช หวังมหาพร(พี่เขย) พาคุณแม่ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี ในโอกาสที่โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 จำนวน22ทุน และมีผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิมมานรดีร่วมมอบทุนการศึกษาด้วยอีกจำนวน2ทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563