วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช รับมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับดีมาก”

การประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กคุณภาพ

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน

ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ปีงบประมาณ 2562

ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ

1.สำนักงานเขตบางบอน

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาศุข บางบอน

3.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0011 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0005 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0009 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0012img385

Triamsatitsuksa School { 16 – 20 September 2019}

โครงการพ่อแม่ช่วยสอน

“ฝึกทำ Mind Mapping กันเถอะ”

DSC_0032 DSC_0037 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0075 DSC_0095 DSC_0107 DSC_0113 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0128 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0158DSC_0164

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา2562

พิธีมอบเกียรติบัตร “ดาวเด็กดี”

ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

DSC_0340 DSC_0344 DSC_0346 DSC_0351 DSC_0354 DSC_0358 DSC_0361 DSC_0364 DSC_0366

 

พิธีมอบเกียรติบัตร

“ไหว้งามตามแบบเตรียมสาธิต”

ประจำปีการศึกษา 2562

DSC_0374 DSC_0377 DSC_0380 DSC_0383 DSC_0385 DSC_0391 DSC_0393 DSC_0396 DSC_0401 DSC_0404 DSC_0407 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0418 DSC_0423 DSC_0427 DSC_0431 DSC_0434 DSC_0440 DSC_0443 DSC_0444

พิธีประดับเข็มเกียรติยศ “นักเรียนดีเด่น”

ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0454 DSC_0457 DSC_0464 DSC_0467 DSC_0471

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

DSC_0475 DSC_0486 DSC_0489 DSC_0507 DSC_0528 DSC_0544 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0554 DSC_0563 DSC_0565 DSC_0567 DSC_0576

 

Triamsatitsuksa School { 9 – 13 September 2019}

ขอแสดงความยินดี

กับ

เด็กหญิงณศีล โลหะพิบูลย์

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ภภาโรหิตรัศมี

เด็กชายธนเดช ลาภธุวะศิริ

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

DSC_0051DSC_0035 DSC_0042 DSC_0047 DSC_0001 DSC_0007 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0023DSC_0091 DSC_0096 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0140 DSC_0131 DSC_0147 DSC_0128 DSC_0123DSC_0418 DSC_0413 DSC_0410 DSC_0407 DSC_0399 DSC_0392 DSC_0219 DSC_0206 DSC_0196 DSC_0192 DSC_0189 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0166DSC_0334 DSC_0345 DSC_0351 DSC_0354 DSC_0363 DSC_0369 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0388 DSC_0427 DSC_0439

 

วันที่24 – 25สิงหาคม  2562

ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนูๆ ด้วยสมอง2ซีก : เล่น บันเทิง ฉลาด”

โดย PECERA Thailand, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.)

timeline_20190825_115900 19852 19853 19854 timeline_20190824_161138 timeline_20190824_161150 19855