Triamsatitsuksa School [ 14 – 18 September 2020 ]

โครงการอาหารดีมีประโยชน์
ตอน “ไข่ ไข่ ไข่”

กิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก

กิจกรรม
“วันเยาวชนแห่งชาติ”
ปีการศึกษา 2563

รางวัล”ดาวเด็กดี”
ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รางวัล
“ไหว้งามตามแบบเตรียมสาธิต”

รางวัล “ผลการเรียนดี”
ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัล “เยาวชนตัวอย่าง”
ประจำปีการศึกษา 2563

Certificate of Excellence
จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปี 2019
สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ 50% ขึ้นไป

กิจกรรมจิตอาสา วันเยาวชนแห่งชาติ