Triamsatitsuksa School { 9 – 13 September 2019}

ขอแสดงความยินดี

กับ

เด็กหญิงณศีล โลหะพิบูลย์

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ภภาโรหิตรัศมี

เด็กชายธนเดช ลาภธุวะศิริ

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖

ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

DSC_0051DSC_0035 DSC_0042 DSC_0047 DSC_0001 DSC_0007 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0023DSC_0091 DSC_0096 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0140 DSC_0131 DSC_0147 DSC_0128 DSC_0123DSC_0418 DSC_0413 DSC_0410 DSC_0407 DSC_0399 DSC_0392 DSC_0219 DSC_0206 DSC_0196 DSC_0192 DSC_0189 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0166DSC_0334 DSC_0345 DSC_0351 DSC_0354 DSC_0363 DSC_0369 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0388 DSC_0427 DSC_0439