TSS GAMES ครั้งที่ 6 มาแล้ว!!!

โลโก้2

โรงเรียนจะเปิดจุดจำหน่ายและบริการลองไซส์เสื้อ

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562

ขอความกรุณาผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่าน

ไปลองไซส์เสื้อแล้วแจ้งไซส์พร้อมชำระเงินได้ที่จุดบริการ

20 (98) 20 (120) 20 (128) 20 (144) 20 (381) 20 (386)