TRIAMSATIT ACTION PROGRAM (T.A.P.)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการสอนมากว่า 20 ปี ร่วมกับทีมนักจิตวิทยาการศึกษา และนักจิตวิทยาพัฒนาการ

เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตต้นกล้าที่มีความพิเศษโดยเฉพาะ

 

กระตุ้น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการกระตุ้นและดูแลพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา บนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญ

พัฒนา

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา ด้วยกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสามารถพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

กวดวิชา

สั่งสอนวิชาการในแนวกวดวิชา ซึ่งทำให้เด็กได้ความรู้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเรียนเพิ่มเติมต่อที่อื่นๆ สามารถทำให้เด็กตกผลึกความรู้ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

บูรณาการ

อบรมทุกกิริยาด้วยการบูรณาการให้เด็กได้มีการลงมือปฏิบัติในทุกทักษะที่จำเป็นของชีวิต ได้ใช้ความรู้ และทักษะที่ฝึกฝนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาทั้งร่างกายสติปัญญา และเสริมสร้างอารมณ์ ให้เด็กเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข