[zee_columns][zee_column size="4" id="column1"][/zee_column][zee_column size="8" id="column2"]

 

 

 

ในปัจจุบันมักเกิดปัญหาขึ้นกับเด็กๆ

ที่เริ่มเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น

เกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆ ที่กำลังจะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศชาติเรา

[/zee_column][/zee_columns]

ต้องที่นี่

จากประสบการณ์ในการบริหารงานและการสอนโรงเรียนกวดวิชามานานกว่า 20 ปี ทำให้เรารู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เราได้ กระตุ้น ดูแล สั่งสอน ส่งเสริม  และอบรม ให้เด็กได้มีพัฒนาการทุกด้านที่สมดุล ในขณะเดียวกันเราก็ได้พบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา มั่นใจว่าหลักสูตร TRIAMSATIT ACTION PROGRAM (T.A.P.) ของเราจะสามารถทำให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างเหมาะสมตามวัย พร้อมที่จะเผชิญหน้าและจัดการกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ต้นกล้า
ทางโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษามีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า“เด็ก” ในวันนี้ เปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะต้องได้รับการดูแล สั่งสอน ส่งเสริม และอบรม ให้เจริญเติบโตเป็น “ต้นไม้ใหญ่”ที่มีความแข็งแรงและมั่นคงบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญก่อนที่จะนำเด็กไปสู่การเรียนเนื้อหาวิชาการที่สูงขึ้น


นโยบาย

  • เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3
  • อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 10
  • หลักสูตรบูรณาการ (T.A.P.)
  • ใช้การกระตุ้นพัฒนาการทุกชั้นเรียน
  • เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
  • ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
  • ปรับพฤติกรรมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
  • เสริมทักษะพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ศิลปะ กีฬา ดนตรี รำไทย และภาษาอังกฤษ
  • ห้องเรียนห้องกิจกรรม และห้องนอนเป็นห้องปรับอากาศ
  • มีบริการรถโรงเรียนรับ-ส่งพร้อมดูแลอย่างปลอดภัย