นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร T.A.P.
ทางโรงเรียนของเราได้เปิดกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลา ทั้งหลังเลิกเรียนและวันเสาร์
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัยโดยแบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

กระตุ้น พัฒนา ส่งเสริม
ร่างกาย

เน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย มุ่งเน้นพัฒนากล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว พร้อมกับส่งเสริมการมีสมาธิ

กระตุ้น พัฒนา ส่งเสริม
บุคลิกภาพ

เน้นกระตุ้นพัฒนาการส่งเสริมบุคลิกภาพ การพูด การแสดงออก พร้อมกับส่งเสริมการมีสมาธิ

กระตุ้น พัฒนา ส่งเสริม
เชาวน์ปัญญา

เน้นกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิด
การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

 

กระตุ้น พัฒนา ส่งเสริม
ทักษะภาษา

เน้นกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร
การพูดในที่สาธารณะ

กระตุ้น พัฒนา ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

เน้นการกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
เสริมสร้างจินตนาการและการคิดอย่างอิสระเสรี