เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ผอ.มาลัยพร นนท์แก้ว ในนามประธานการจัดงาน

TSS…LOVE…MOM 2019

ได้เดินทางไปส่งมอบกระเป๋าผ้า

จากกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู

และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาช่วยกันเพ้นท์

เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยากลับบ้าน

ให้แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

0 (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (7) 0 (6) img376