Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และ ประเทศชาติ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดนิมมานรดี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา (คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 89.64 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และระดับประเทศ)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล
จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
[ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ]

มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

1. ดร.วัลลภ ประกอบนพเก้า
[ ที่ปรึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ]
2. ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา
[ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาชีพครู ]
3. คุณสุนันท์ ปรีชาชัยสุรัตน์
[ ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ไทยทอง ]
4. คุณมาลี เตชะไตรศร
[ HR Manager ด้าน Talent Management บริษัทธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ]

มาเยี่ยมชมโรงเรียนและแปลงผักออร์แกนิค
พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน

Big cleaning day

ทางโรงเรียนได้ล้างของเล่น ล้างเครื่องเล่น ทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการต่างๆ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เตรียมความพร้อมรับเปิดเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้