Category Archives: ประชาสัมพันธ์

พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ
แห่งวัดถ้ำบูชา บ้านดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ได้เดินทางมาโปรดคณะผู้บริหาร บุคลากรและคุณครูโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

1. คุณกฤช บัณฑิตยานนท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์
(จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. พลตรีหญิงรัตนา เอื้อบุณยะนันท์
4. คุณกฤษพล วุฒิศิริพรรณ

มาเยี่ยมชมโรงเรียนและแปลงผักออร์แกนิค
พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ ศรีกมล
3. อาจารย์วินัย เชาวน์ดี
4. อาจารย์จินตนา เชาวน์ดี
5. อาจารย์เจตวิชาญ เชาวน์ดี
6. นางวานิสา บาโรส

จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาเยี่ยมชมโรงเรียนและแปลงผักออร์แกนิค
พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้มีโอกาสต้อนรับ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ศรีประเสริฐ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง
4. อาจารย์ ดร.อุไรวาส ธำรงอรรถ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิดา ทินมาลา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาเยี่ยมชมโรงเรียนและแปลงผักออร์แกนิค
พร้อมกับให้คำแนะนำและชื่นชมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00น. โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ได้มีการจัดประชุมทีมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช พร้อมคุณเจริญทรัพย์ อริยะสินสมบูรณ์(พี่สาวอาจารย์คิ้ม) ได้ไปร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ที่วัดลำชะล่า จังหวัดพิจิตร
พร้อมทั้งร่วมแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวัดลำชะล่า จังหวัดพิจิตร

1 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับนักเรียน โดยโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนกนาถ หวังมหาพร (พี่เอม / หลานอาจารย์คิ้ม) ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และนายวรปฏิพล เจตจำนงนุช (พี่แอลฟ่า / ลูกชายอาจารย์คิ้ม) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม และทำคะแนนสอบเข้าได้ถึงคณะแพทยศาสตร์)

นักวิจัยมอบของให้กับทางโรงเรียน เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือกับการดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยจนสำเร็จลุล่วง

ชื่อโครงการวิจัย “ผลการใช้โปรแกรมสอนอ่านทางตรงส่งเสริมความพยายามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาด้านการอ่าน”

นายชัยณรงค์ ขำบัณฑิต นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช มอบหมายให้นางเจริญทรัพย์ อริยะสินสมบูรณ์(พี่สาว) และนายณัช หวังมหาพร(พี่เขย) พาคุณแม่ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี ในโอกาสที่โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 จำนวน22ทุน และมีผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิมมานรดีร่วมมอบทุนการศึกษาด้วยอีกจำนวน2ทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563