Category Archives: ประชาสัมพันธ์

 

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงบุญญาดา จิตรบรรจงกุล

ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี

ประจำปีการศึกษา 2561

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จากสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

7 (259) 7 (269) 7 (267)

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช รับมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับดีมาก”

การประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กคุณภาพ

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน

ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ปีงบประมาณ 2562

ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ

1.สำนักงานเขตบางบอน

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาศุข บางบอน

3.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0011 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0005 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0009 รับรางวัล_๑๙๐๙๒๙_0012img385

 

วันที่24 – 25สิงหาคม  2562

ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนูๆ ด้วยสมอง2ซีก : เล่น บันเทิง ฉลาด”

โดย PECERA Thailand, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.)

timeline_20190825_115900 19852 19853 19854 timeline_20190824_161138 timeline_20190824_161150 19855

TSS GAMES ครั้งที่ 6 มาแล้ว!!!

โลโก้2

โรงเรียนจะเปิดจุดจำหน่ายและบริการลองไซส์เสื้อ

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562

ขอความกรุณาผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่าน

ไปลองไซส์เสื้อแล้วแจ้งไซส์พร้อมชำระเงินได้ที่จุดบริการ

20 (98) 20 (120) 20 (128) 20 (144) 20 (381) 20 (386)

 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัล

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับดีมาก”

การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

ตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานเขตบางบอน

19 (547)167012