ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงบุญญาดา จิตรบรรจงกุล

ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี

ประจำปีการศึกษา 2561

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จากสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

7 (259) 7 (269) 7 (267)