Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่

จาก สาธารณสุข 65 รักษาศุข เขตบางบอน

เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมาตรการในการคัดกรอง

และป้องกันโรคติดต่อ

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15)1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 1 (35) 1 (36)1 (37) 1 (38) 1 (39) 1 (40) 1 (41) 1 (42) 1 (43) 1 (44) 1 (45) 1 (46) 1 (47) 1 (48) 1 (49) 1 (50) 1 (51) 1 (52) 1 (53) 1 (54) 1 (55) 1 (56) 1 (57) 1 (58) 1 (59) 1 (60) 1 (61) 1 (62) 1 (63) 1 (64) 18 (10) 18 (4) 1 (65) 1 (66) 1 (67) 1 (68) 1 (69)

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

ประจำปีการศึกษา 2562

13444 13445 13446 13447 13448 1344913547

รับฟังบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จากผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Water and Waste water Treatment and Air Pollution control และทีมวิจัย ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยและต่างประเทศ การดูแลและแก้ไข รวมถึงการอยู่กับฝุ่น PM2.5 อย่างรู้เท่าทัน แก่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ (คุณแม่น้องมาริ เตรียมอนุบาล ห้อง 2) ที่ได้ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้กับทางโรงเรียน

โดย ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และทีมวิจัย ได้ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 บริเวณลานอเนกประสงค์ ในเวลาประมาณ 9.00 น. และ 11.00 น. พบค่า AQI ประมาณ 50-70 (คุณภาพอากาศปานกลาง)  ในห้องเรียนที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ประมาณ 26 (คุณภาพอากาศดี) และในห้องเรียนที่เปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (Electrostatic HEPA Filter) วัดค่าได้ประมาณ 0 – 16 (คุณภาพอากาศดีมาก) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการรับมือและดูแลนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพยายามให้นักเรียนอยู่ในระบบปิดที่มีคุณภาพมากขึ้นมาตลอดตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤติฝุ่นนั้นนับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีและมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล และทีมวิจัย จะได้เข้ามาติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 จำนวน 1 เครื่องไว้ที่โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวโน้มของสภาพอากาศ เพื่อนำมาจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ของทุกปีที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่แผ่จากจีนมาปกคลุม ทำให้อากาศเคลื่อนที่ได้น้อย จึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่นมีค่าเกินมาตรฐานเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน และรับรู้ได้ชัดเจน เกิดเป็นมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต

หลังจากติดตั้งเครื่องตรวจวัดแล้ว ทางโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไปอีกครั้ง

อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0114 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0108 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0101อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0096 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0088 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0086อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0078 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0054 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0041 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0026 อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0031อบรมเรื่องฝุ่น PM2.5_๑๙๐๒๐๒_0003DSC_0588 DSC_0801