Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิต คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2560

238918

238919

238920

238921

238922

238923

238925

243524

 

TSS Summer Course 2016

TSS Summer Course 2016

Summer Course ( B )

กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานทางวิชาการล่วงหน้า พร้อมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้

โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ( EF )

( Executive Functions :EF เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอน

โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่หลากหลาย EF เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โดยในช่วงอายุของเด็กปฐมวัย

จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่สำคัญที่สุดของทักษะนี้ )

 “คิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้คนเป็น มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ

จนลุล่วง และมีความสุข”

คอร์สกระตุ้นพัฒนาการ ( B/1 )

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา

( สำหรับเตรียมอนุบาล )

Conversation Art & Acting Course ( B/2 )

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

และฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมจากเสียงเพลง ( สำหรับอนุบาล 1 – อนุบาล 3 )

Academic Course ( A/1 , A/2 , A/3 )

กิจกรรมทบทวนปรับพื้นฐานความรู้ และเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ

ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Academic Booster ( C )

กิจกรรมกระตุ้น พัฒนา ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว

ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส และฝึกการออกเสียงภาษาที่ชัดเจน

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ

โทร : 0-2416-6587, 0-2416-6588, 09-8558-8955

21